YUSUKE ONO   ART DIRECTOR    PORTFOLIO SITE

PROFILE

SHOES IKEBANA

2012   CL:WWD JAPAN   PH:TAMOTSU FUJII   ART:MIKA IKENOBO,NICOLAI BERGMANN,AKANE TESHIGAHARA,HIROKI OHARA

SHOES IKEBANA

SHOES IKEBANA

SHOES IKEBANA

SHOES IKEBANA

SHOES IKEBANA

SHOES IKEBANA

SHOES IKEBANA

SHOES IKEBANA